Dobry staż lepszy start

Projekt Dobry staż - lepszy START, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był realizowany w okresie 1 maja 2014–30 czerwca 2015 przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (Partner 1) i Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (Partner 2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Głównym celem działań było przygotowanie 228 uczniów/uczennic (Technikum nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie) do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

            Uczniowie/Uczennice wzięli udział w 150-godzinnych stażach krajowych (170 osób) i zagranicznych (20 osób), zrealizowanych w okresie VI-VIII 2014, i w 60-godzinnych praktykach zawodowych (228 osób), zrealizowanych u pracodawców lubelskich w okresie IX 2014-V 2015. Staże krajowe odbyły się w sieci hoteli Gromada (Warszawa, Poznań, Łomża, Cedzyna, Toruń. Krynica Górska), w Hotelu Leda Spa w Kołobrzegu, w salonach fryzjerskich w Warszawie (Kristof, Stylissimo) i hotelu Panorama nad Jeziorem Białym, staże zagraniczne – w Leeds, UK.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne:ubezpieczenie NNW,odzież ochronną,transport,drugie śniadanie w czasie praktyk,opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,opiekę Wychowawców, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, zakwaterowanie podczas miesięcznego pobytu na stażu oraz stypendium stażowe w wysokości 1.600,00 zł (brutto) i ryczałt na całodzienne wyżywienie.

Założone cele zostały osiągnięte: wszyscy otrzymali pozytywne opinie od pracodawców, 108 Uczniów/Uczennic otrzymało także rekomendacje. Spośród ogólnej liczby aż 25% Uczestników/Uczestniczek osiągnęło 100% frekwencję na weekendowych praktykach u pracodawców lubelskich.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół partnerskich na łączną kwotę: 587.720,00 zł.